MOŻESZ ZOBACZYĆ WIĘCEJ!

TERMOWIZORY, NOKTOWIZORY, LORNETKI, LUNETY

STRONA GŁÓWNA / REGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2021r.

Regulaminu sklepu internetowego www.dobretermo.pl dla konsumentów

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy w domenie www.dobretermo.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez RENATE DUBROWNIK prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą RENATA DUBROWNIK z siedzibą w PABIANICACH 95-200, przy ul. 20-GO STYCZNIA 145K, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 731-109-88-03 , REGON: 100040769, nr telefonu: 695 10 18 31, adres poczty elektronicznej: sklep@dobretermo.pl, zwanego dalej „Sprzedawcą”.
2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących będących konsumentami, zasady korzystania ze Sklepu oraz zawierającym informacje niezbędne dla konsumentów w myśl obowiązujących przepisów.
3. Kupujący – osoba, która korzysta ze Sklepu w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Kupującym może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym mogą być wyłącznie rezydenci Polski.
4. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.
5. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo wyraźnie informowany w trakcie składania zamówienia i wyraża zgodę na pokrycie tych kosztów.
6. Warunki umowy zawieranej z wykorzystaniem Sklepu reguluje niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, 827) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).

§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży

1. W celu dokonania zakupów w Sklepie, niezbędne jest wejście na stronę www.dobretermo.pl, z wykorzystaniem komputera lub urządzenia elektronicznego o parametrach spełniających wymogi określone w § 8 punkt 3.
2. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się wyszukiwarki umożliwiające wyszukanie poszczególnych towarów według ich kategorii.
3. Po kliknięciu na zdjęcie przedstawiające wybrany towar wyświetla się karta towaru, zawierająca następujące informacje:
a. nazwa i istotne cechy towaru,
b. określenie producenta towaru,
c. cenę brutto.
4. W celu zamówienia towaru należy użyć funkcjonalności „dodaj do koszyka”.
5. Po skorzystaniu z funkcjonalności „dodaj do koszyka”, Kupującemu przedstawione są następujące informacje: nazwa, ilość, cena dodanych do koszyka towarów.
6. W celu złożenia zamówienia, należy użyć przycisku „przejdź dalej”.
7. W kolejnym kroku należy wpisać do formularza dane niezbędne do realizacji zamówienia. Można też skorzystać z loginu i hasła w celu skorzystania z podanych wcześniej (podczas logowania) danych do złożenia zamówienia. Należy także wybrać sposób dostawy i sposób płatności, zaakceptować postanowienia Regulaminu, wyrazić zgodę na pokrycie podanych kosztów dostawy oraz kosztów zwrotu towarów w przypadku odstąpienia od umowy lub nie przyjęcia towaru od przewoźnika, a następnie w celu złożenia zamówienia należy skorzystać z funkcjonalności „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, poprzez użycie odpowiedniego przycisku znajdującego się na stronie Sklepu.
8. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia wysyłany jest do niego e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W liście tym zawarte są istotne elementy zamówienia: nazwa zamówionego towaru lub towarów, ilości, ceny, koszty transportu, miejsce dostawy, sposób płatności, załączona jest także treść niniejszego Regulaminu wraz z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i wzorem formularza odstąpienia.
9. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, dokonanego nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.
10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia. W wiadomości e-mail potwierdzone są istotne elementy umowy: nazwa zamówionego towaru lub towarów, ilości, ceny, koszty transportu, miejsce dostawy, sposób płatności, załączona jest także treść niniejszego Regulaminu wraz z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i wzorem formularza odstąpienia.
11. Sklep zapewnia możliwość jednorazowego podania danych Kupującego w postaci: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP, po zalogowaniu się i utworzeniu konta, na którym przechowywane będą wymienione dane. W takiej sytuacji podczas dokonywania kolejnych zakupów, wystarczy zalogować się z użyciem indywidualnego loginu i hasła, w celu automatycznego dopisania w aktualnie składanym zamówieniu danych przechowywanych przez Kupującego na jego koncie. Założenie konta nie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, w szczególności składania zamówień. Służy wyłącznie ułatwieniu w składaniu zamówień. Dane przechowywane będą na koncie Kupującego tak długo, dopóki Kupujący samodzielnie ich nie usunie. W przypadku nie złożenia zamówienia przez okres 2 lat, dane będą usuwane przez Sprzedawcę.

§ 3. Płatności

1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:
a. Płatność przy odbiorze za pobraniem. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, do ceny towaru należy doliczyć kwotę prowizji za odebranie ceny i przekazanie jej Sprzedawcy, pobieranej przez przewoźnika. Kwota prowizji podawana jest podczas składania zamówienia oraz w mailu, o którym mowa w § 2 punkt 8 i 10. Forma płatności za pobraniem dostępna jest jeżeli wartość złożonego zamówienia nie przekracza 6000 zł (sześć tysięcy złotych) brutto.
b. Płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy.
c. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym. Możliwe jest wybranie opcji osobistego odebrania zamówionego towaru od Sprzedawcy.
d. Płatność ratalna z wykorzystaniem kredytu konsumenckiego. W przypadku wybrania tej formy płatności, Kupujący kierowany jest na stronę internetową banku, wybranego z dostępnych na stronie Sklepu. Konsument może zawrzeć z bankiem umowę kredytu w celu zapłacenia za towar zamówiony w Sklepie. Umowa kredytu zawierana jest na warunkach uzgodnionych z wybranym przez Kupującego bankiem. Sprzedawca nie jest stroną tej umowy. Kupujący, który zawarł z bankiem umowę o kredyt konsumencki ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy (zgodnie z ustawą z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, Dz. U. nr 126, poz. 715 z 2011 roku). Odstąpienie od umowy zakupu towaru w Sklepie jest skuteczne także wobec umowy kredytu, uregulowanej przepisami niniejszej litery.
2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. Istnieje możliwość dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.
4. W przypadku, kiedy Kupujący zamówi towar, który nie jest dostępny na bieżąco i Sprzedawca musi go zamówić, Sprzedawca przed przyjęciem zamówienia informuje o tym Kupującego mailowo albo telefonicznie i wymaga wpłacenia zaliczki.

§ 4. Transport

1. Sprzedawca nadaje przesyłkę z zamówionym towarem do Kupującego w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku, kiedy Kupujący korzysta z przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, jako formy płatności za zamówiony towar. W przypadku płatności wykonywanej z wykorzystaniem kredytu, Sprzedawca nadaje przesyłkę z zamówionym towarem do Kupującego w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji z banku o przyznaniu kredytu; w przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca nadaje przesyłkę z zamówionym towarem do Kupującego w dniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zażądania przez Sprzedawcę zaliczki zgodnie z postanowieniem § 3 punkt 3, warunkiem nadania przesyłki jest wpłacenie zaliczki.
2. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany podczas składania zamówienia.
3. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dostawa następuje wyłącznie w dni robocze.
5. Sprzedawca dokonuje wysyłki za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej) – przesyłką kurierską albo przesyłką kurierską za pobraniem.
6. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.
7. Możliwe jest osobiste odebranie zamówionego towaru pod adresem: ul. 20-GO Stycznia 145K, 95-200 Pabianice.
8. Odbiór przesyłki należy potwierdzić podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera (lub listonosza).
9. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń przesyłki w momencie dokonywania odbioru przesyłki. Jeżeli to możliwe, prosimy także o sprawdzenie zawartości przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń oraz zgodności ilości towarów z zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki prosimy opisać w protokole lub na liście przewozowym w obecności kuriera lub listonosza. Sprawdzenie stanu przesyłki i spisanie protokołu pomoże ustalić ewentualną odpowiedzialność przewoźnika za stan przesyłki (choć nie jest warunkiem złożenia reklamacji).
10. Jeżeli po odebraniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, prosimy niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosić reklamację. Reklamację można zgłosić zarówno przewoźnika (firmy kurierskiej), jak i Sprzedawcy.
11. Sprzedawca rozpatrując reklamację dotyczącą ubytków lub uszkodzeń w transporcie może poprosić Kupującego o załączenie zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć reklamację. Współpraca Kupującego ze Sprzedawcą w kwestii zgłaszania i rozpatrywania reklamacji może pomóc w ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika (firmy kurierskiej) za uszkodzenia towaru. Przesłanie zdjęć uszkodzonego towaru i innych informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, nie stanowi warunku rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towary bez wad. Regulacja odpowiedzialności z tego tytułu zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi: w art. 556 oraz 5561-5563.
2. Wybrane towary objęte są gwarancją. Treść gwarancji (dla towarów, które są nią objęte) obejmuje w szczególności obowiązki gwaranta i czas trwania gwarancji; dostępna jest na stronie www.dobretermo.pl i dołączana jest do każdej faktury lub paragonu.
3. Kupujący ma prawo do reklamacji towaru na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona.
4. Kupujący ma także prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu.
5. Reklamacje towarów na podstawie rękojmi oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu powinny być zgłaszane na piśmie (na adres: RENATA DUBROWNIK ul. 20-GO STYCZNIA 145K, 95-2090 Pabianice z dopiskiem „reklamacja dobretermo.pl”) lub listem elektronicznym na dres: sklep@dobretermo.pl.
6. Zgłoszenie reklamacyjne na podstawie rękojmi powinno zawierać imię, nazwisko, adres Kupującego, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru, udokumentowanie, że towar został zakupiony w Sklepie (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy) oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
7. Sposób rozpatrywania reklamacji: W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi dotyczących wad towarów Sprzedawca prosi o przesłanie reklamowanego towaru na wskazany adres w celu dokonania oględzin.
8. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń w transporcie znajduje zastosowanie procedura określona w § 4 punkty 10-12. W przypadku reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Sprzedawca sprawdza czy Sklep funkcjonuje (lub funkcjonował w okresie, którego dotyczy reklamacja) zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami, czy mają (lub miały) miejsce nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu i ewentualnie jakie. Może w tym celu poprosić Kupującego o dodatkowe informacje. Na podstawie zgromadzonych informacji, oględzin, a także postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów prawa Sprzedawca podejmuje decyzję co do uznania lub nieuwzględnienia reklamacji, informując o tym Kupującego.
9. W przypadku reklamacji towaru z tytułu rękojmi Sprzedawca ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni, od daty otrzymania żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o jaką cena ma być obniżona.
10. Kupujący, który złożył reklamację na piśmie, powiadomiony zostanie o wyniku jej rozpatrzenia na piśmie, a Kupujący, który złożył reklamację listem elektronicznym, powiadomiony zostanie listem elektronicznym.
11. Reklamacje na podstawie gwarancji powinny być zgłaszane i będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści gwarancji.
12. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Może skorzystać w szczególności z procedur mediacyjnych zapewnionych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość z wykorzystaniem Sklepu ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy zakupu towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę (RENATA DUBROWNIK ul. 20-GO STYCZNIA 145K, 95-200 Pabianice, adres e-mail: sklep@dobretermo.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w załączniku do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być kompletny tj. wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami stanowiącymi jego integralną część w należyty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był opakowany w trakcie transportu do Kupującego) i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie. W przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru do miejsca, w którym go odebrał.
8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę zbliżoną do kosztów wysyłki towaru do Kupującego.
9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 7. Zasady zachowania prywatności

1. Sprzedawca podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Kupujących (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).
2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Sklepu, Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, uniemożliwia dokonanie zamówienia.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Sklepu jest RENATA DUBROWNIK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RENATA DUBROWNIK z siedzibą w PABIANICACH 95-200, przy ul. 20-GO STYCZNIA 145K, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 731-108-88-03 , REGON: 100040769.
5. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w celu realizacji umowy, a także w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy.
6. Dane osobowe Kupujących nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że Kupujący upoważni Sprzedawcę do ich udostępniania.
7. Postanowienia punktu 6 nie dotyczą udostępnienia danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej przewoźnikowi (firmie kurierskiej) w celu wykonania transportu zamówionego towaru.
8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Sprzedawcy z mocy obowiązującego prawa.
9. Kupujący w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
10. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
11. Sklep dla prawidłowego działania korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania ze Sklepu jest wyrażenie zgody (lub braku zgody) na korzystanie z plików cookies oraz włączenie (lub wyłączenie) funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu
12. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie Sklepu.
13. Podmiotem zamieszczającym w urządzeniu końcowym Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.|

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest wyrażenie zgody na obowiązywanie postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem Sklepu.
3. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności aby wygląd towaru zaprezentowanego na stronie Sklepu nie odbiegał od jego rzeczywistego wyglądu. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest używanie sprzętu spełniającego niżej wymienione wymagania techniczne:
– komputer co najmniej klasy Pentium 4, 1 GB RAM, 5 GB wolnej przestrzeni HDD. Rekomendowana konfiguracja: komputer z procesorem co najmniej 2 rdzeniowym, 2 GB RAM, 10 GB wolnej przestrzeni HDD,
– dostęp do sieci Internet – sugerowane korzystanie z łącza szerokopasmowego o przepustowości min. 256 kbit/s,
– system operacyjny Microsoft Windows (XP / Vista / 7 / 8) / Linux / Mac OS X,
– przeglądarka internetowa (jedna z wymienionych): Google Chrome, Internet Explorer 7 lub nowsza (w przypadku przeglądarki Internet Explorer wymagany system operacyjny Windows Vista lub nowszy), Mozilla Firefox 2.0 lub nowsza, Opera 8.0 lub nowsza (z włączoną obsługą TLS 1.1), Safari 3.2.1 (min. wersja dla Mac OS X 10.5.6),
– przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę ciasteczek (cookies), obsługę języka JavaScript oraz obsługę połączeń szyfrowanych za pomocą TLSv1. Ponadto przeglądarka (w sposób natywny, bądź wykorzystując biblioteki systemu operacyjnego) musi wspierać funkcję SNI (Server Name Indication).
lub
– tablet bądź smartfon z systemem Android, iOS lub Windows Phone,
– procesor o częstotliwości co najmniej 1GHz (rekomendowany procesor co najmniej dwurdzeniowy)
– pamięć operacyjna co najmniej 1 GB RAM
– przeglądarka internetowa
– przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę ciasteczek (cookies), obsługę języka JavaScript oraz obsługę połączeń szyfrowanych za pomocą TLSv1. Ponadto przeglądarka (w sposób natywny, bądź wykorzystując biblioteki systemu operacyjnego) musi wspierać funkcję SNI (Server Name Indication).
– dostęp do sieci Internet – sugerowane korzystanie z łącza szerokopasmowego o przepustowości min. 256 kbit/s,
Dla zapewnienia prawidłowego odwzorowania towarów dostępnych w Sklepie, na monitorze urządzenia, za pomocą którego Kupujący korzysta ze Sklepu, niezbędne jest skalibrowanie monitora tego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi monitora.
4. Nazwa Sklepu, jego znak graficzny i wszelkie znaki słowno-graficzne zamieszczone na stronie www.dobretermo.pl są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku „Prawo własności przemysłowej” (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117). Dotyczy to także znaków graficznych należących do banków producentów oferowanych w Sklepie towarów lub innych przedsiębiorców.
5. Korzystanie z Internetu wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa, w szczególności w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisję informacji za pomocą sieci, szkodliwego oprogramowania typu malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy, czy łamania haseł. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu prawidłowego zabezpieczenia działania Sklepu.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich udostępnienia. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021r.

 

Regulaminu sklepu internetowego www.dobretermo.pl dla podmiotów nie będących konsumentami

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy w domenie www.dobretermo.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez RENATĘ DUBROWNIK prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą RENATA DUBROWNIK z siedzibą w PABIANICACH 95-200, przy ul. 20-GO STYCZNIA 145K, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 731-109-88-03 , REGON: 100040769, nr telefonu: 695 10 18 31, adres poczty elektronicznej: sklep@dobretermo.pl, zwanego dalej „Sprzedawcą”.
2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących nie będących konsumentami, zasady korzystania ze Sklepu oraz zawierającym niezbędne informacje.
3. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupującym mogą być wyłącznie rezydenci Polski. Zakupów może dokonywać jedynie osoba upoważniona do reprezentowania Kupującego nie będącego osobą fizyczną.
3a. Kupującym mogą być w szczególności osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że umowa nie posiada dla tych Kupujących charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez danego Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoje lub osób reprezentujących Kupującego w ramach korzystania z Sklepu, w tym w szczególności za wyrządzone szkody.
5. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.
6. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo wyraźnie informowany w trakcie składania zamówienia.
7. Warunki umowy zawieranej z wykorzystaniem Sklepu reguluje niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).

§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży

1. W celu dokonania zakupów w Sklepie, niezbędne jest wejście na stronę www.dobretermo.pl, z wykorzystaniem komputera lub urządzenia elektronicznego o parametrach spełniających wymogi określone w § 7 punkt 3.
2. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się wyszukiwarki umożliwiające wyszukanie poszczególnych towarów według ich kategorii.
3. Po kliknięciu na zdjęcie przedstawiające wybrany towar wyświetla się karta towaru, zawierająca następujące informacje:
a. nazwa i istotne cechy towaru,
b. określenie producenta towaru,
c. cenę brutto.
4. W celu zamówienia towaru należy użyć funkcjonalności „dodaj do koszyka”.
5. Po skorzystaniu z funkcjonalności „dodaj do koszyka”, Kupującemu przedstawione są następujące informacje: nazwa, ilość, cena dodanych do koszyka towarów.
6. W celu złożenia zamówienia, należy użyć przycisku „przejdź dalej”.
7. W kolejnym kroku należy wpisać do formularza dane niezbędne do realizacji zamówienia. Można też skorzystać z loginu i hasła w celu skorzystania z podanych wcześniej (podczas logowania) danych do złożenia zamówienia. Należy także wybrać sposób dostawy i sposób płatności, zaakceptować postanowienia Regulaminu, a następnie w celu złożenia zamówienia należy skorzystać z funkcjonalności „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, poprzez użycie odpowiedniego przycisku znajdującego się na stronie Sklepu.
8. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
9. Złożenie przez Kupującego zamówienia zgodnie z powyższą procedurą jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.
10. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia wysyłany jest do niego e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W liście tym zawarte są istotne elementy zamówienia: nazwa zamówionego towaru lub towarów, ilości, ceny, koszty transportu, miejsce dostawy, sposób płatności.
11. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, dokonanego nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.
12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia. W wiadomości e-mail potwierdzone są istotne elementy umowy: nazwa zamówionego towaru lub towarów, ilości, ceny, koszty transportu, miejsce dostawy, sposób płatności.
13. Sklep zapewnia możliwość jednorazowego podania danych Kupującego w postaci: imienia i nazwiska, firmy, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP, po zalogowaniu się i utworzeniu konta, na którym przechowywane będą wymienione dane. W takiej sytuacji podczas dokonywania kolejnych zakupów, wystarczy zalogować się z użyciem indywidualnego loginu i hasła, w celu automatycznego dopisania w aktualnie składanym zamówieniu danych przechowywanych przez Kupującego na jego koncie. Założenie konta nie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, w szczególności składania zamówień. Służy wyłącznie ułatwieniu w składaniu zamówień. Dane przechowywane będą na koncie Kupującego tak długo, dopóki Kupujący samodzielnie ich nie usunie. W przypadku nie złożenia zamówienia przez okres 2 lat, dane będą usuwane przez Sprzedawcę.

§ 3. Płatności

1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:
a. Płatność przy odbiorze za pobraniem. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, do ceny towaru należy doliczyć kwotę prowizji za odebranie ceny i przekazanie jej Sprzedawcy, pobieranej przez przewoźnika. Kwota prowizji podawana jest podczas składania zamówienia oraz w mailu, o którym mowa w § 2 punkt 10 i 12. Forma płatności za pobraniem dostępna jest jeżeli wartość złożonego zamówienia nie przekracza 6000 zł (sześć tysięcy złotych) brutto.
b. Płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy.
c. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym. Możliwe jest wybranie opcji osobistego odebrania zamówionego towaru od Sprzedawcy.
d. Płatność ratalna z wykorzystaniem kredytu. W przypadku wybrania tej formy płatności, Kupujący kierowany jest na stronę internetową banku, wybranego z dostępnych na stronie Sklepu. Kupujący może zawrzeć z bankiem umowę kredytu w celu zapłacenia za towar zamówiony w Sklepie. Umowa kredytu zawierana jest na warunkach uzgodnionych z wybranym przez Kupującego bankiem. Sprzedawca nie jest stroną tej umowy.
2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. Istnieje możliwość dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym. Sprzedawca może w wybranych przez siebie przypadkach zażądać wpłacenia zaliczki.

§ 4. Transport

1. Sprzedawca nadaje przesyłkę z zamówionym towarem do Kupującego w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku, kiedy Kupujący korzysta z przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, jako formy płatności za zamówiony towar. W przypadku płatności wykonywanej z wykorzystaniem kredytu, Sprzedawca nadaje przesyłkę z zamówionym towarem do Kupującego w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji z banku o przyznaniu kredytu; w przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca nadaje przesyłkę z zamówionym towarem do Kupującego w dniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zażądania przez Sprzedawcę zaliczki zgodnie z postanowieniem § 3 punkt 3, warunkiem nadania przesyłki jest wpłacenie zaliczki.
2. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany podczas składania zamówienia.
3. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dostawa następuje wyłącznie w dni robocze.
5. Sprzedawca dokonuje wysyłki za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej) – przesyłką kurierską albo przesyłką kurierską za pobraniem.
6. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Możliwe jest osobiste odebranie zamówionego towaru pod adresem: ul. 20-GO Stycznia 145K, 95-200 Pabianice.
8. Sprzedawca od momentu wydania towaru przewoźnikowi nie ponosi odpowiedzialności za stan przesyłki i jej kompletność.
9. Odbiór przesyłki Kupujący potwierdza podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera lub listonosza potwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi.
10. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki muszą być opisane w protokole lub na liście przewozowym w obecności kuriera lub listonosza.
11. Odbierając przesyłkę, w obecności kuriera lub listonosza należy sprawdzić stan przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń przesyłki i jej zgodność z zamówionymi towarami.
12. Dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki i wnętrza opakowań Kupujący zobowiązany jest dokonać w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. W przypadku zauważenia braków lub uszkodzeń w towarze po odjeździe kuriera lub listonosza należy natychmiast zadzwonić pod numer podany na liście przewozowym i zażądać przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu.
13. Jeżeli zawartość przesyłki po dokładnym sprawdzeniu budzi zastrzeżenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 3 dni od przyjęcia przesyłki, zgłosić reklamację.
14. Nie zachowanie postanowień Regulaminu powoduje utratę przez Kupującego wszelkich roszczeń dotyczących przesyłki lub zawartego w niej towaru w zakresie wad lub nieprawidłowości, jakie Kupujący mógł wykryć przyjmując i sprawdzając przesyłkę w sposób określony w niniejszym Regulaminie, z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
15. Sprzedawca rozpatrując reklamację dotyczącą utraty, uszkodzeń, ubytku lub pomyłek w dostawie może zażądać od Kupującego załączenia zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne.
16. Brak współpracy Kupującego ze Sprzedawcą w zakresie wskazanym wyżej uważa się za rezygnację z roszczeń reklamacyjnych.
17. W przypadku odbioru osobistego, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić odbierany towar pod względem ilościowym i jakościowym w momencie wydawania towaru. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń ilościowych i jakościowych do odbieranych osobiście towarów w momencie wydawania powoduje utratę przez Kupującego wszelkich roszczeń z tytułu utraty, uszkodzeń, ubytku towaru w zakresie nieprawidłowości jakie Kupujący mógł wykryć przyjmując i badając towar.
18. W przypadku odbioru towaru przez Kupującego we własnym zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe od chwili osobistego odebrania towaru przez Kupującego.

§ 4a – postanowienia dotyczące Transportu obowiązujące w stosunku do Kupujących określonych w § 1 ust. 3a.

1. Sprzedawca nadaje przesyłkę z zamówionym towarem do Kupującego w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku, kiedy Kupujący korzysta z przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, jako formy płatności za zamówiony towar. W przypadku płatności wykonywanej z wykorzystaniem kredytu, Sprzedawca nadaje przesyłkę z zamówionym towarem do Kupującego w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji z banku o przyznaniu kredytu; w przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca nadaje przesyłkę z zamówionym towarem do Kupującego w dniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zażądania przez Sprzedawcę zaliczki zgodnie z postanowieniem § 3 punkt 3, warunkiem nadania przesyłki jest wpłacenie zaliczki.
2. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany podczas składania zamówienia.
3. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dostawa następuje wyłącznie w dni robocze.
5. Sprzedawca dokonuje wysyłki za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej) – przesyłką kurierską albo przesyłką kurierską za pobraniem.
6. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.
7. Możliwe jest osobiste odebranie zamówionego towaru pod adresem: ul. 20-GO Stycznia 145K, 95-200 Pabianice.
8. Odbiór przesyłki należy potwierdzić podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera (lub listonosza).
9. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń przesyłki w momencie dokonywania odbioru przesyłki. Jeżeli to możliwe, prosimy także o sprawdzenie zawartości przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń oraz zgodności ilości towarów z zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki prosimy opisać w protokole lub na liście przewozowym w obecności kuriera lub listonosza. Sprawdzenie stanu przesyłki i spisanie protokołu pomoże ustalić ewentualną odpowiedzialność przewoźnika za stan przesyłki (choć nie jest warunkiem złożenia reklamacji).
10. Jeżeli po odebraniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, prosimy niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosić reklamację. Reklamację można zgłosić zarówno przewoźnika (firmy kurierskiej), jak i Sprzedawcy.
11. Sprzedawca rozpatrując reklamację dotyczącą ubytków lub uszkodzeń w transporcie może poprosić Kupującego o załączenie zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć reklamację. Współpraca Kupującego ze Sprzedawcą w kwestii zgłaszania i rozpatrywania reklamacji może pomóc w ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika (firmy kurierskiej) za uszkodzenia towaru. Przesłanie zdjęć uszkodzonego towaru i innych informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, nie stanowi warunku rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Reklamacje

1. Kupujący ma prawo reklamacji towaru.
2. Wybrane towary objęte są gwarancją. Treść gwarancji (dla towarów, które są nią objęte) obejmuje w szczególności obowiązki gwaranta i czas trwania gwarancji; dostępna jest na stronie www.dobretermo.pl i dołączana jest do każdej faktury lub paragonu.
3. Kupujący ma także prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu.
4. Reklamacje towarów na podstawie rękojmi oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu powinny być zgłaszane na piśmie (na adres: RENATA DUBROWNIK ul. 20-GO STYCZNIA 145K, 95-2090 Pabianice z dopiskiem „reklamacja dobretermo.pl”) lub listem elektronicznym na dres: sklep@dobretermo.pl.
5. Zgłoszenie reklamacyjne na podstawie rękojmi powinno zawierać imię, nazwisko, adres Kupującego, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru, udokumentowanie, że towar został zakupiony w Sklepie (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy) oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
6. Sposób rozpatrywania reklamacji: W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi dotyczących wad towarów Sprzedawca prosi o przesłanie reklamowanego towaru na wskazany adres w celu dokonania oględzin.
7. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń w transporcie znajduje zastosowanie procedura określona w § 4.
8. W przypadku reklamacji towaru z tytułu rękojmi zgłoszonej przez Kupującego określonego w § 1 ust. 3a, Sprzedawca ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni, od daty otrzymania żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o jaką cena ma być obniżona.
9. Kupujący, który złożył reklamację na piśmie, powiadomiony zostanie o wyniku jej rozpatrzenia na piśmie, a Kupujący, który złożył reklamację listem elektronicznym, powiadomiony zostanie listem elektronicznym.
10. Reklamacje na podstawie gwarancji powinny być zgłaszane i będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści gwarancji.
10. Wszelkie spory związane z wykonywaniem umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Kupujących określonych w § 1 ust. 3a.

§ 6. Zasady zachowania prywatności

1. Sprzedawca podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Kupujących (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).
2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Sklepu, Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, uniemożliwia dokonanie zamówienia.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Sklepu jest RENATA DUBROWNIK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RENATA DUBROWNIK z siedzibą w PABIANICACH 95-200, przy ul. 20-GO STYCZNIA 145K, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 731-109-88-03 , REGON: 100040769.
5. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w celu realizacji umowy, a także w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy.
6. Dane osobowe Kupujących nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że Kupujący upoważni Sprzedawcę do ich udostępniania.
7. Postanowienia punktu 6 nie dotyczą udostępnienia danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej przewoźnikowi (firmie kurierskiej) w celu wykonania transportu zamówionego towaru.
8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Sprzedawcy z mocy obowiązującego prawa.
9. Kupujący w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
10. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
11. Sklep dla prawidłowego działania korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania ze Sklepu jest wyrażenie zgody (lub braku zgody) na korzystanie z plików cookies oraz włączenie (lub wyłączenie) funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu
12. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie Sklepu.
13. Podmiotem zamieszczającym w urządzeniu końcowym Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.

§ 6a. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy dotyczące wyłącznie Kupujących określonych w § 1 ust. 3a Regulaminu, to jest osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że umowa nie posiada dla tych Kupujących charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez danego Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
1. Kupujący określony w § 1 ust. 3a, który zawarł umowę na odległość z wykorzystaniem Sklepu ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy zakupu towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący określony w § 1 ust. 3a wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę (RENATA DUBROWNIK ul. 20-GO STYCZNIA 145K, 95-200 Pabianice, adres e-mail: sklep@dobretermo.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną).
4. Kupujący określony w § 1 ust. 3a może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w załączniku do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący określony w § 1 ust. 3a wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być kompletny tj. wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami stanowiącymi jego integralną część w należyty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był opakowany w trakcie transportu do Kupującego) i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie. W przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru do miejsca, w którym go odebrał.
8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę zbliżoną do kosztów wysyłki towaru do Kupującego.
9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu określonemu w § 1 ust. 3a w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest wyrażenie zgody na obowiązywanie postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem Sklepu.
3. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności aby wygląd towaru zaprezentowanego na stronie Sklepu nie odbiegał od jego rzeczywistego wyglądu, jednak nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wygląd towaru zaprezentowanego na stronie Sklepu odbiega od rzeczywistego wyglądu. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest używanie sprzętu spełniającego niżej wymienione wymagania techniczne:
– komputer co najmniej klasy Pentium 4, 1 GB RAM, 5 GB wolnej przestrzeni HDD. Rekomendowana konfiguracja: komputer z procesorem co najmniej 2 rdzeniowym, 2 GB  RAM, 10 GB wolnej przestrzeni HDD,
– dostęp do sieci Internet – sugerowane korzystanie z łącza szerokopasmowego o przepustowości min. 256 kbit/s,
– system operacyjny Microsoft Windows (XP / Vista / 7 / 8) / Linux / Mac OS X,
– przeglądarka internetowa (jedna z wymienionych): Google Chrome, Internet Explorer 7 lub nowsza (w przypadku przeglądarki Internet Explorer wymagany system operacyjny Windows Vista lub nowszy), Mozilla Firefox 2.0 lub nowsza, Opera 8.0 lub nowsza (z włączoną obsługą TLS 1.1), Safari 3.2.1 (min. wersja dla Mac OS X 10.5.6),
– przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę ciasteczek (cookies), obsługę języka JavaScript oraz obsługę połączeń szyfrowanych za pomocą TLSv1. Ponadto przeglądarka (w sposób natywny, bądź wykorzystując biblioteki systemu operacyjnego) musi wspierać funkcję SNI (Server Name Indication).
lub
– tablet bądź smartfon z systemem Android, iOS lub Windows Phone,
– procesor o częstotliwości co najmniej 1GHz (rekomendowany procesor conajmniej dwurdzeniowy)
– pamięć operacyjna co najmniej 1 GB RAM
– przeglądarka internetowa
– przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę ciasteczek (cookies), obsługę języka JavaScript oraz obsługę połączeń szyfrowanych za pomocą TLSv1. Ponadto przeglądarka (w sposób natywny, bądź wykorzystując biblioteki systemu operacyjnego) musi wspierać funkcję SNI (Server Name Indication).
– dostęp do sieci Internet – sugerowane korzystanie z łącza szerokopasmowego o przepustowości min. 256 kbit/s,
Dla zapewnienia prawidłowego odwzorowania towarów dostępnych w Sklepie, na monitorze urządzenia, za pomocą którego Kupujący korzysta ze Sklepu, niezbędne jest skalibrowanie monitora tego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi monitora.
Nazwa Sklepu, jego znak graficzny i wszelkie znaki słowno-graficzne zamieszczone na stronie www.dobretermo.pl są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku „Prawo własności przemysłowej” (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117). Dotyczy to także znaków graficznych należących do banków producentów oferowanych w Sklepie towarów lub innych przedsiębiorców.
4. Korzystanie z Internetu wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa, w szczególności w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisję informacji za pomocą sieci, szkodliwego oprogramowania typu malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy, czy łamania haseł. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu prawidłowego zabezpieczenia działania Sklepu.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, danych lub innym mieniu, ani za wirusy lub inny kod, który może oddziaływać na powyższe, powstałe w wyniku dostępu do Sklepu lub korzystania z niego lub uzyskania jakichkolwiek materiałów ze Sklepu. Nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich.
6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje i materiały w Serwisie były prawidłowe. Jednakże nie daje gwarancji ani nie składa oświadczenia, wyraźnego ani dorozumianego, że są one kompletne, dokładne, aktualne, zdatne do określonego celu oraz w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub zaniedbania. Informacje zawarte w Sklepie nie stanową oferty.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2021 r.

logo white
KONTAKT
POLECAMY